Over ons

Soil Valley zet zich proactief in om technische en niet-technische innovaties aan te gaan die de bodembiodiversiteit verbeteren, resulterend in een gezondere voedselproductie, meer biodiversiteit in landschappen, innovatieve banen en een algehele levenskwaliteit in de regio.

Missie

We willen de wereld laten zien dat de bodembiodiversiteit essentieel is voor klimaat en voedselvoorziening, en dat het dus van maatschappelijk belang is om deze te beschermen en te herstellen. We zetten ons in voor land- en waterbeheer, consumentenacties, technologische ontwikkeling en transitieprojecten.

Visie

Soil Valley is er om te innoveren en inspireren, waarbij samenwerking centraal staat. Samen kunnen we zorgen voor gezond voedsel en een klimaatbestendige toekomst, zowel regionaal als internationaal. 

Onze doelstellingen

Soil Valley richt zich op het verbeteren van het bodem- en watersysteem en het Water-Bodem-Sturend (WBS) beleid.

⚬ In het Soil Valley Ecosystem werken kennis- en onderwijsinstellingen, overheid, boeren en burgers samen aan de transitie naar een gezonde onder- en bovengrond.

⚬ Via Soil Valley wordt kennis direct in de praktijk gebracht, zowel in transitieprojecten als in het onderwijs.

⚬ Er wordt bij Soil Valley gewerkt aan regionale plaatsgebonden uitdagingen met aandacht voor verbetering van bodemleven, biologische diversiteit en gezonder voedsel. Daarnaast richten we ons op koolstofvastlegging en -opslag, wateropslag en -berging, hittebestrijding, een groenere leefomgeving en een stabiele én juiste grondwaterspiegelbewaking.

⚬ Soil Valley is een initiatief vanuit het bedrijfsleven opgezet met de visie innovatieve bedrijven aan te trekken voor relevante en vernieuwende oplossingen. Door het netwerk van industriële partners worden deze innovaties snel wereldwijd in de markt gezet. 

⚬ Daarnaast wil Soil Valley een belangrijke Weaver-functie vervullen door het bij elkaar brengen van (internationale) initiatieven rondom bodem en water en deze te koppelen aan relevante thema’s.

⚬ Soil Valley is gevestigd op het terrein InnoFields (6.5 ha land) wat door het bedrijfsleven (OnRoGo BV, fam. Eijkelkamp) is gefinancierd.

Industrie-gedreven

We maken de koppeling tussen  wetenschappelijk onderzoek door kennis-instellingen enerzijds en technologische ontwikkeling door het bedrijfsleven anderzijds. Daardoor kunnen we nieuwe, belangrijke innovaties snel ontwerpen, ontwikkelen en vermarkten. We creëren een belangrijke thuisbasis voor jonge onderzoekers en start-ups en scale-ups die iets willen betekenen voor het milieu.

Een ICT hart

We zijn spin in het web voor data en technieken. Onze holistische aanpak is
gericht op samenwerking, ook met partijen die niet gewend zijn om dat te doen.
Het creëren van een ICT infrastructuur is een belangrijk doel, want vanuit de data zoeken we naar waardegeving.

Gefocust op bodemleven

We richten ons daarvoor op respect, behoud, en herstel. De biologie in de bodem staat aan de basis van veel processen op aarde: in een kopje grond bevinden zich evenveel organismes als sterren in het heelal. En 4 van 5 organismes op aarde is een nematode! Samen met de wetenschap zetten we ons in voor kennisvergaring en -borging.

Sustainable Development Goals

De doelstellingen van Soil Valley sluiten aan bij de volgende Sustainable Development Goals

E_WEB_02

Doel 2: Zero Hunger

Door de gezondheid, en daarmee de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren, helpen we garanderen dat we ook in de toekomst voldoende voedsel kunnen blijven produceren voor de groeiende wereldbevolking. 

Doel 6: Clean water and Sanitation

Droogte en verzilting zorgen dat de voorraad zoet water steeds schaarser wordt. Door slimme oplossingen kunnen we deze voorraden beter beschermen. 

Doel 13: Climate Action

Door een gezond en duurzaam bodem en watersysteem tot stand te brengen kunnen klimaatproblemen zoals droogte, overstromingen en verzilting opgevangen worden.

Doel 17: Partnerships for the Goals

We hebben grote doelen, en die kunnen we niet alleen realiseren. Daarom is Soil Valley gericht op het sluiten van partnerships. We zijn trots en dankbaar dat onze participanten deze doelen ondersteunen!