Mooie stappen gezet tijdens stakeholder meeting 9 november

Tijdens de Soil Valley bijeenkomst voor stakeholders afgelopen 9 november hebben we mooie stappen gezet richting de vormgeving van het ecosysteem. De aanwezigen toonden interesse en bereidwilligheid om verdere partnerships te onderzoeken: daar zijn we heel blij mee want Soil Valley is gestoeld op de kracht van samenwerking!

De bijeenkomst opende met het delen van onze missie, visie en doelstellingen. Hierbij maakten wij duidelijk waar Soil Valley voor staat: een gezond en duurzaam bodem-watersysteem creëren en behouden en ondersteunen bij de implementatie van de beleidslijn water- en bodemsysteem sturend voor ruimtelijke inrichting. Hierbij zetten we aanvankelijk voornamelijk in op lokale transitieprojecten, want het móet anders.

Soil Valley kent 8 programmalijnen:

  1. Samen naar de toekomst, bewust en met visie. Met transitie- en beleidsdialogen
  2. Bloeiende transitie-initiatieven – voor concrete project activiteiten
  3. Succesvolle startups, om ideeën in de praktijk te brengen
  4. De monitor: voor het beoordelen van data en bewijs
  5. Antwoord op de urgente vragen, als uitkomst op een vraag-gestuurd onderzoek
  6. Levenslang praktisch leren en innoveren binnen een hybride leeromgeving
  7. Communicatie en kennisdeling: alles draait om delen, delen, delen
  8. Een ijzersterk Living Lab, gestoeld op een roadmap, businessplan en adaptatie

De feedback van de stakeholders leverde waardevolle input voor de aanscherping van het businessplan, het Innovatieprogramma, de Living Lab en Lighthouses.

We stelden het partnerprogramma voor, waar veel stakeholders positief tegenover stonden. De uitkomst is dat de organisatie met de verschillende individuele partners om tafel gaat, om te onderzoeken hoe men binnen Soil Valley wil samenwerken en op welke manier daaraan kan worden bijgedragen.

Tijdens de heidag in februari / maart 2024 komen we weer samen om de status te bekijken en vervolgstappen te bespreken.