Nieuw WBS beleid in De Liemers

In december 2022 publiceerde de overheid een nieuw beleidsstuk over de rol van Water en Bodem bij ruimtelijke ordening, met grote gevolgen voor onder andere projectontwikkeling en landbouw. Studenten van de HAS Green Academy werken aan een adviesrapport voor Soil Valley, om partners in de regio te ondersteunen binnen dit nieuwe beleid.

Soil Valley is blij met deze erkenning vanuit de overheid voor het belang van het water-en bodemsysteem. We zetten ons graag in om ook partners in de regio Liemers te helpen met besluitvorming conform deze nieuwe richtlijnen. De studenten van HAS Green Academy zijn gestart met hun onderzoekstraject met de onderzoeksvraag: ‘Wat betekent de WBS richtlijn voor de Liemers en hoe kunnen de gemeenten binnen de Liemers komen tot een integrale aanpak in de besluitvorming van projecten?’

Meer bescherming voor bodem en water

Al te lang is geprobeerd om bodem en water aan te passen aan onze ruimtelijke inrichting, met alle gevolgen van dien voor bodemgezondheid, biodiversiteit en de waterhuishouding. Nu wordt het zaak om te kijken hoe ruimtelijke ontwikkeling aangepast kan worden aan water en bodem. Want dat ons klimaat verandert staat vast, bijvoorbeeld met toenemende wateroverlast, of hittestress in de stedelijke omgeving. Hoe we ons daar het beste aan kunnen aanpassen nog niet.

Dit nieuwe beleid heeft gevolgen voor:

  • Projectontwikkeling
  • Bestemmingsplannen voor grond
  • Teelt(methodes) en landbouw
  • Herontwikkeling van nu afgedekte bodem

De mogelijkheid bestaat dus dat, volgens dit nieuwe beleidsplan, reeds geplande nieuwbouwprojecten in de huidige vorm geen uitvoer kunnen vinden. Want de waardevolle, levende toplaag grond mag niet zomaar meer worden afgegraven. En om verspreiding van verontreinigde grond en CO2 te voorkomen mag grond niet meer over lange afstanden worden vervoerd.

Duurzaam behoud van een gezonde, vruchtbare bodem

Het einddoel van het nieuwe beleid is een vitale bodem: een die haar waardevolle diensten, zoals waterbuffering, opname van stikstof en als vruchtbare bodem voor voedselproductie dienen, ongestoord kan vervullen. Nu, én voor toekomstige generaties.

Het onderzoek is omvangrijk, en bestaat uit verschillende onderzoeksgebieden. Het resultaat is een uitgebreid adviesrapport voor Soil Valley, waarmee we onze partners zo goed mogelijk willen ondersteunen om hun projecten en plannen op deze nieuwe richtlijnen te laten aansluiten.

Lees meer over de Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.

Neem gerust contact met ons op als u een gesprekspartner zoekt.