Lifeport Cool Lab beschermt groene leefomgeving

In november 2022 heeft het Kabinet water en bodem sturend gemaakt voor de ruimtelijke inrichting. Bodem en water waren tot nu toe losse elementen waarvan de kennis ook erg verspreid aanwezig was. De maatschappelijke opgaven waar bodem en water een rol spelen zijn echter complex en vragen veel meer kennis van de keten.

Het project Soil Valley heeft als doel versnelling te bewerkstelligen door de partijen, die allen actief zijn met bodem en water en de hele keten waarin dat speelt, te verbinden rond de complexe thema’s en verschillende oplossingen, innovatieve technologieën en producten te testen valideren in pilots.

Plan van aanpak

 1. Ontwikkeling basislocatie InnoFields: ontwikkeling van de basislocatie van Soil Valley waar de basiskennis wordt ontwikkeld, die op de twee pilotgebieden(casussen) wordt toegepast en
  meehelpen de transities vorm te geven (o.a. kennisdeling via masterclasses, workshops etc., ontwikkeling Tuinderij Bodemliefde als test en demonstratie locatie, inzet van fieldlab als hybide
  leeromgeving voor leren-werken-innoveren en test- en demonstratie lab voor gezonde bodem en watersysteem).
 2. Bedenken van oplossingen voor de wateroverlast en droogte in de gemeente Berg en dal (o.a. kennisdeling/bewustwording en onderzoek) [pilotgebied].
 3. Transitie van het Groene Hart Liemers (kleigrond gebied) van kwetsbaar tussengebied naar blijvend
  groengebied (o.a. kennisdeling/bewustwording en uitvoering casus regeneratieve landbouw Duiven
  en casus natuur inclusief inrichting Mooie gronden) [pilotgebied].

Beoogde resultaten

 • Basislocatie Soil Valley (periode 2024-2026): 4.500 burgers die Soil Valley bezoeken, 9.000 basisschool leerlingen die deelnemen aan het programma, 5.200 VO leerlingen die   deelnemen aan het programma, 320 studenten die deelnemen aan het projecten/stages/afstuderen, 30 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die deelnemen aan leertrajecten, 1.200 deelnemers aan vakinhoudelijke evenementen, 210 regionale, landelijk en internationale bezoekers vanuit de politiek en overheid, 9 startups/innovaties verder ontwikkeld
 • Pilotgebied Stuwwal Berg en Dal: inzicht in bodem- en watersysteem, burgers betrokken, maatregelenplan opgesteld, minimaal 2 maatregelen en oplossingen uitgevoerd en effect gemeten
 • Pilotgebied Groene Hart Liemers: inzicht verkregen in verbeteren bodemgezondheid, 2 test- en
  demonstratieprojecten bij agriërs uitgevoerd, 2 herinrichting proefprojecten gestart.

Betrokken partijen

 • Projectrekker: Royal Eijkelkamp.
 • Betrokken partijen: Hall 24 K Agri, OnRoGo, Stichting Mooie Grond, Van Hall Larenstein, Agrariërs, Wageningen University & Research, HAN, Radboud Universiteit, Stichting Kiemt, Gemeente Berg en Dal.