Lifeport Cool Lab

Lifeport Cool Lab

Onder invloed van de klimaatverandering zijn hittestress, verdroging van groen en de bodem, watertekort en wateroverlast aan de orde van de dag. Het Lifeport Cool Lab heeft als doel de groene leefomgeving in de GMR te beschermen en toekomstbestendig te maken.

Om die gezonde groene groei te kunnen waarborgen is er meer nodig dan de uitvoering van klimaatadaptieve ingrepen in de gebouwde omgeving en daarbuiten. Er moet ook kennis worden verzameld over de uitvoering, doelmatigheid en het effect van die interventies.

Plan van aanpak

Uitvoer 6 pilotprojecten in wijken en een leerproject.

 • Aanpak pilotprojecten:
  • Op basis van eerder onderzoek naar welke groene interventies mogelijk zijn in de openbare ruimte wordt er een uitvoeringsplan opgesteld;
  • Daarna start de uitvoering van de groene interventies waarbij tijdens en na de realisatie een effectmeting plaatsvindt
 • Leerproject:  De projectleider van de HAN van het Leerproject zorgt voor de bundeling van de onderzoekresultaten van alle pilots en betrekt de onderzoeksresultaten van andere, reeds lopende klimaatadaptatieprojecten.

Beoogde resultaten

 • Koele Netwerk Arnhem-Oost: reductie van hittestress in de Arnhem-Oost wijken door realisatie van een doorgaand, koel netwerk van schaduwroutes (minimaal 2 interventies uitgevoerd).
 • Groene Corridor Nijmegen: een groene, hittestressbestendige zone aanleggen.
 • Zorginstelling Arnhem: reductie van hittestress in de buitenruimte middels vergroening ter bevordering van de lichaamsbeweging en gezondheid van kwetsbare ouderen.
 • Woonwijk Mosterdhof Westervoort: middel 1 koppelkans (meervoudige waardecreatie) bij herinrichting, energietransitie en vergroening van een woonwijk uitgevoerd.
 • Kerkplein Malden: vergroening en klimaatadaptatie van het kerkplein in het kader van een breed herstructureringsplan van de dorpskern van Malden (meerdere interventies uitgevoerd).
 • Hart van Heteren: de vergroening en revitalisering van de dorpskern van Heteren.
 • Leerproject klimaatadaptatie en kennisdeling: kennisbundeling en –disseminatie (o.a. opzet kennisbank, organisatie kennistafels, organisatie congres, publicaties en integratie kennis in expertisecentrum HAN).

Betrokken partijen

 • Projectrekker: Gemeenten Arnhem, Nijmegen, Westervoort, Heumen, Overbetuwe en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
 • Betrokken partijen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Greenlabel, RvN@, Yuverta, Wijkraden, Zorginstelling (ntb), Werkgroep Hortus Civitatis, woningbouwvereniging, Stichting Hart van Heteren, Lifeport Circular Lab, GMR, Royal Eijkelkamp, Kiemt, Stichting Streenbreek, Arnhem Klimaatbestendig, lokale bewoners en bedrijven.